ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา และติดตาม สอบถามปัญหา ให้คำแนะนำ และชี้แนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ของโรงเรียนบ้านไชยราช อำเภอปะทิว  ซึ่งจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online  พร้อมได้เยี่ยมบ้านนักเรียนติดตามการเรียนออนไลน์ที่บ้านนักเรียน    และติดตาม ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนเพื่อให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบฯ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง .-