สพม.เลย หนองบัวลำภู ร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา กับ มมร.ศรีล้านช้าง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์ เกษเกษร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนายกฤตภาส ดวงไพชุม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลกับท่านพระครูปลัดจักรพล สิริธดร,ดร. รศ.ดร.บุญช่วย ศิริเกษ รศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ อ.ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล และอ.ดร.กรรณิกา ไวโสภา ในการเข้านิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 2 ท่านคือ นายยุทธนา กิจใบ และนางอรสิริลภัสร์ เศรษฐบุปผา

พร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ร่วมมือในการวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา กับมหาวิทยาลัยมหามกฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จ.เลย

…………………………………….