คณะ ก.ต.ป.น. พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ศึกษาดูงาน ณ สพป.นครราชสีมา เขต 5

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. กลุ่มนิเทศติดตามและประ เมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ การศึกษา(ก.ต.ป.น.)เขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีผลงานเชิงประจักษ์สำหรับคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 และบุคลากรในสังกัด ร่วม ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 และในเวลา 15.00 น.ได้ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. โดยมี นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานต่อไป