สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ระดับสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom meetings

>>>>>>วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมการจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ระดับสถานศึกษาของนักเรียน ผ่านระบบ Zoom meetings โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 75 โรงเรียน ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริง