ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เปิดรั้ววิชาการ เปิดบ้านคุรุประชาชนูทิศ เวทีแสดงความสามารถนักเรียนด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดรั้ววิชาการ เปิดบ้านคุรุประชาชนูทิศ KHURU Open House โดย น.ส.ชนางรักษ์ มั่นนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา นำความรู้ ความสามารถไปพัฒนาตนเองด้านวิชาการ และทักษะอาชีพ และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียนให้เครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ ตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของโรงเรียน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนคุุรุประชาชนูทิศ (วันครุ 2504) อ.วังทอง จ.พิษณุโลก