การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565

          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สพม.แพร่ นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในการคัดเลือกการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประกวดในระดับภาคเหนือ ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการประกวดชมรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้กับกลุ่มเยาวชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยรวบรวมคนดี คนเก่ง และคนที่มีอุดมการณ์ที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา