ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุมทางไกลการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทศุภวัชร  ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายมหันต์ เวทไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นางจินตนา กฐินทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมทางไกลในการประชุมและตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมี นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายใหญ่ เสริมเจริญกิจ อาสาสมัครส่วนกลาง นายจักรพงษ์ แซ่คู อาสาสมัครประจำพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นายบุญยิ่ง อยู่สุข อาสาสมัครประจำพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในสังกัด จำนวน ๕ โรงเรียน คือ ๑) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ๒) โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ๓) โรงเรียนสียัดพัฒนา ๔) โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา ๕) โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ และโรงเรียนบ้านคลองอุดม (โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา)