สพป.กรุงเทพมหานคร จัดโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เกี่ยวกับกฎหมายและวินัย สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เกี่ยวกับกฎหมายและวินัย สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ วิทยากรได้รับเกียรติจาก นายภาคภูมิ พุทธสุภะ นายธีระ โกวิทวัฒนา และนายอัคเรศ จันทะกล นิติกร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัฏจักร ประมวลศิลป์