สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย อ่านออก เขียนได้”

นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย อ่านออก เขียนได้” ตามโครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยจัดเป็น ๒ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา. วังจันทร์, เขาชะเมา รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล, สุนทรภู่, กรมหลวงชุมพร เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.๑ ให้มีความรู้และมีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ทุกคน โดยมี นางกันยารัตน์ ศรีเนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นวิทยากรในการจัดอบรม ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สพป.ระยอง เขต ๒