ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมหารือและพิจารณาบทบาทเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองเมืองผาสุก

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมหารือและพิจารณาบทบาทเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองเมืองผาสุก เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งบริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเซียล อินโนเวชั่น จำกัด ได้รับมอบหมายจาก บริษัท ดาว ประเทศไทย ในการดำเนินโครงการดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จเพื่อระยองผาสุก ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีทักษะในการจัดการชีวิตของตนเอง สามารถอยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างสมดุล รับมือกับปัญหาและความเสี่ยงต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการปรับใช้หลักการ EF ในการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่ปฐมวัยภายในครอบครัว โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑