สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจสอบ กำกับ ติดตามการใช้งบประมาณของการจัดสรรเงินดอกผลกองทุน เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางนิตยา จารุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางอนุชิตา ภาระเวช ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนายธีรพล เวฬุวนารักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ออกตรวจสอบ กำกับ ติดตามการใช้งบประมาณของการจัดสรรเงินดอกผลกองทุน เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ในด้านการส่งเสริมผลผลิต อาทิ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงสัตว์น้ำประจำท้องถิ่น การเพาะเห็ด หรือด้านระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี และ ทุพโภชนาการ ณ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า อำเภอไทยเจริญ โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี โรงเรียนบ้านโคกเจริญ โรงเรียนบ้านโคกก่อง และ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2