สพป.หนองคาย เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement : PA การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดอำเภอเมืองหนองคาย และอำเภอสระใคร จำนวน 306 คน ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด