นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.ปัตตานี ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ สกสค.ปัตตานี ประจำเดือนมกราคม 2565 ทั้งในส่วนของข้อมูลแสดงจำนวนสมาชิก ข้อมูลการจ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ข้อมูลการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทสมาชิก สรุปผลการนำส่งเงินสงเคราะห์รายศพ และการติดตามหนี้ค้างชำระเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก โดยได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565 พร้อมพิจารณาติดตามหนี้ค้างเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. (หนี้ค้างไตรมาส) ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th