สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษาร่วมกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จ.เลย

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา พร้อมด้วยนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,น.ส.สุนัน ทองสงฆ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ รศ.ดร.บุญช่วย ศิริเกษ และ ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง อ.เมือง จ.เลย ร่วมนิเทศ นักศึกษา ราย นางสำเนียง เพ่งผล นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3