ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร

วันที่ 25  กุมภาพันธ์ 2565  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อำเภอเมือง  ซึ่งจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  พร้อมติดตาม สอบถามปัญหา ให้คำแนะนำ และชี้แนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)