ศธ. – สพฐ. เปิด “SAFE สถานศึกษาปลอดภัย” ณ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา “SAFE สถานศึกษาปลอดภัย” โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย (ผอ.สพม.เชียงราย) รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย คุณครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

นายสุทธิชัย จรูญเนตร กล่าวว่า ความปลอดภัยสถานศึกษา ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ซึ่งได้มอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการ ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี 2564 เนื่องจากเล็งเห็นว่า หากสถานศึกษาไม่มีความปลอดภัย การเรียนการสอนจะมีคุณภาพไม่ได้ เพราะหากเกิดผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจ จะทำให้นักเรียนและครูมีความรู้สึกหวาดระแวง ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Center ขึ้น เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความปลอดภัยทุกมิติ

“ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ และได้เปิดศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Center เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 กระทรวง 2 หน่วยงานในการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างความปลอดภัยสถานศึกษา ในทุกมิติ ซึ่งจะเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการความปลอดภัยสถานศึกษา สำหรับเป็นช่องทางสำคัญที่สามารถแจ้งเหตุหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา หรือนอกสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตลอดเวลาทางระบบแพลตฟอร์ม Application MOE Safety Center เป็นระบบที่ผู้แจ้งเหตุสามารถติดตามสถานการณ์ดำเนินงานในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์และความต้องการได้เป็นอย่างดี” ที่ปรึกษา รมว.ศธ. กล่าว

ด้านนายอัมพร พินะสา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษาในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษาให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความปลอดภัยในทุกมิติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ขับเคลื่อนนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ด้านความปลอดภัยสถานศึกษาเป็นวาระเร่งด่วน ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา โดยมีมาตรการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ การป้องกัน การปลูกฝัง และการปราบปราม เพื่อให้นักเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองเกิดความรู้สึก สบายใจ อุ่นใจ และไว้วางใจว่าสถานศึกษาจะสามารถดูแลให้นักเรียนมีความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ สพฐ. ได้สร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยที่จะเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการบริหารจัดการ ความปลอดภัยสถานศึกษาที่เชื่อมโยงศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ หรือ MOE Safety Center ให้การรับเรื่องแจ้งเหตุเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัด และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเห็นรายงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละรายกรณีได้ โดยการใช้งาน Application MOE Safety Center ให้เกิดประสิทธิภาพ สพฐ. ได้จัดอบรม ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมในการใช้งาน และได้ทำการทดสอบความเข้าใจการใช้งาน Application มีครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการทดสอบระดับคะแนน 70% ขึ้นไป จำนวน 157,815 คน รองรับการดำเนินการสถานศึกษาปลอดภัยได้เป็นอย่างดี

“ในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย ของกระทรวงศึกษาธิการได้รับเกียรติจาก 8 กระทรวง 2 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นโดยเริ่มจากสถานศึกษา ชุมชน และขยายวงไปสู่ผู้คนในสังคมซึ่งจะเป็นการวางรากฐานที่สำคัญให้แต่ละพื้นที่ และเป็นความร่วมมือกันพัฒนาประเทศให้กลายเป็นประเทศที่มีความสุขและน่าอยู่” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

สำหรับการจัดงานกิจกรรมสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. ได้ดำเนินการ ใน 4 ภูมิภาค 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดชียงราย จังหวัดราชบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสระแก้ว การจัดงานที่จังหวัดเชียงรายในวันนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยมีกิจกรรม ได้แก่ ภาพยนตร์สั้นซึ่งสะท้อนเรื่องราวในอดีตที่เคยเกิดขึ้นในสถานศึกษาเป็นตัวอย่างของปัญหาที่สามารถใช้ Application ของ MOE Safety Center ในการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสาธิตการเตรียมความพร้อมรับมือด้านความปลอดภัยจากแผ่นดินไหวของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นอกจากนี้ยังมีศิลปินดารา คุณฟลุค ธีรภัทร โลหนันท์ ผู้มีประสบการณ์ตรงด้านความไม่ปลอดภัยในอดีต ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยในวันนี้ด้วย

ขอบคุณภาพจาก : นายธนาวุธ รับงาน : ช่างภาพโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม