สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการชี้แจงการจัดสอบ RT , NT ปีการศึกษา ๒๕๖๔

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการของการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT : National Test)  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน ๓ ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT : Reading Test)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับศูนย์สอบ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นางพรณิชา บาร์เบอร์ ศึกษานิเทศกำชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงรายละเอียด ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑