ผอ.สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง รับการให้คำแนะนำ/ปรึกษาจากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะ 1 ปี

+++++วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  รับการให้คำแนะนำ/ ปรึกษา จากคณะกรรมการที่ปรึกษา /พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยคณะกรรมการ Coaching) นำโดย นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1 และนายสพล ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ร่วมเป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่    เรวดี…ภาพ /ข่าว