สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจสอบ กำกับ ติดตามการใช้งบประมาณของการจัดสรรเงินดอกผลกองทุน เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางนิตยา จารุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางอนุชิตา ภาระเวช ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจสอบ กำกับ ติดตามการใช้งบประมาณของการจัดสรรเงินดอกผลกองทุน เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ในด้านการส่งเสริมผลผลิต อาทิ การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ การเพาะเห็ด การปลูกผัก การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ หรือด้านน้ำดื่มสะอาด และ ทุพโภชนาการ ณ โรงเรียนบ้านโคกศรี อำเภอกุดชุม โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองเเตะแหละ อำเภอทรายมูล โรงเรียนบ้านนิคม และโรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2