การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด ณ ห้องประชุมครูไพ ยางไธสง โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ รอบ (๑๒ เดือน) นายวัฒนา วงศ์แหล้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโคกซาด อำเภอลำปลายมาศ คณะกรรมการร่วมการประเมิน ดังนี้ นางสาวปราณี แซ่โซ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองกระทิง นายจิตร การะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล นายวีระชัย วิเศษสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักเขต และนายประชาธิปัตย์ ประภาสะโนบล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงม่วง กรรมการและเลขานุการ  ณ ห้องประชุมครูไพ ยางไธสง โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจำนวน  ๙๐ คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๘ คน  โดยมี นายประสงค์ เหลาฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๖ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี และตอบข้อซักถาม ของคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการ ภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19 ) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด