สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.๓ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย อ่านออก เขียนได้”

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายกัมพล เจริญรักษ์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.๓ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย อ่านออก เขียนได้” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา, เขาชะเมา และวังจันทร์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.๓ ให้มีความรู้และมีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน โดยมี นางกันยารัตน์ ศรีเนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นวิทยากรในการจัดอบรม ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมนี้ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ให้เกียรติในการบรรยายพิเศษและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ด้วย