ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2564 ร.ร.บ้านโนนเพ็ก อ.พยุห์

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัด นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นางนภาพรรณ นาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 กรรมการ นายวาทิศ สอนกอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 กรรมการ นายประจักษ์ ทองเลิศ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 กรรมการ นายสมเกียรติ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 กรรมการ นางสาวจัตุพร แปวไธสง ผู้แทนหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กรรมการ นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางมาตรวจประเมินโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2564 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายบุญธรรม โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก พระมหาอมรเทพ ผลสมฺปนฺโน กล่าวต้อนรับ และมี นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมกิจกรรมผลงานของนักเรียน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด /////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว