รอง ผอ.สพม.แพร่ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และมอบสิ่งของพระราชทาน ในการทดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ มอบหมายให้ นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพม.แพร่ เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และมอบสิ่งของพระราชทาน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2565 ในส่วนภูมิภาค โดยจังหวัดแพร่ กำหนดสถานที่สอบ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร มีพระภิกษุ สามเณร เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 263 รูป