คณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 ประชุม  Coaching Team

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2565 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 (กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง และตรัง)  เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง  (Coaching Team) กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำเขตตรวจราชการที่ 6  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำเขตตรวจราชการที่  6  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในระยะเวลา  1 ปี ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 (ควบรวม 1 ครั้ง)   ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่นำเสนอผลการพัฒนาการศึกษา จำนวน  3  ท่าน ประกอบด้วย  นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  นายสมชาติ  ไกรแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  และนางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง