ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๘ ผ่านระบบทางไกล

วันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วย นายมหันต์ เวทไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๘ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมีนายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๘ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา ๑ ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา ๑ ปี และเพื่อพิจารณาโครงการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๘ ณ ห้องประชุม WAR ROOMTECS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒