สพป.ยโสธร เขต 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน จังหวัดยโสธร ปี 2564

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน จังหวัดยโสธร ปี 2564 เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และ โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของผู้เรียน โดยมี นายผดุงสิทธิ์ ลาวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายทวีศักดิ์ คงโภคา ครูชำนาญการ โรงเรียนช่องเม็ก นายกฤติมา เชื้อประทุม ครู โรงเรียนบ้านหนองหมี และคณะเป็นวิทยากร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – วันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2