ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับการคิดขั้นสูง รุ่นที่ 2

วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับการคิดขั้นสูง รุ่นที่ 2 ในวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยากร นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะ กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้หลักการพื้นฐานในการออกแบบการสมัครใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัล Edulearn และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารครูทั้ง 4 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังนี้ รุ่นที่ 1 ร.ร.ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยา นุกูล )และ ร.ร.บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) รุ่นที่ 2 ร.ร.จัตุรัสวิทยานุกูลและร.ร.บ้านหนองลุมพุก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ