สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.แจ้งการเบิกค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรและดำเนินการด้านบำเน็จบำนาญ สัปดาห์ละ 2 วัน คือวันอังคารและพฤหัสบดี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบนี้