โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม   รับการติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษานำร่องต้นแบบ จากคณะที่ปรึกษา IQA  ของ สพฐ.

เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2565  ที่ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม อำเภอเมืองกระบี่   นายสพล  ชูทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  พร้อมคณะ   ร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษา I QA  ของสพฐ. ประกอบด้วย นายปรีชา  ทุติยาภรณ์   นายแสนสุข  ชัยสวัสดิ์   ข้าราชการบำนาญ และนายประพล  ฐานเจริญ นักวิชาการจากสำนักทดสอบทางการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)   ในการลงพื้นที่สื่อสารการประกันคุณภาพแนวใหม่ และให้คำแนะนำ ปรึกษา  ช่วยเหลือ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษานำร่องต้นแบบ ตามแนวคิดการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน โดยมี นางบุญญา นวลใย  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายธีรพล  บุญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม  ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพ  ระดับห้องเรียนของโรงเรียน