ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ป็นประธานคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑)  และด้านความรู้ความสามารถ (ด้านที่ ๒) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๑  มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑)  และด้านความรู้ความสามารถ (ด้านที่ ๒) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายนายนพดล คลำทั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งส่าย ในการขอรับการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายซันโย สังวรดี ผู้อำนวยการโรงเรียบนบ้านหนองปลาซิว ณ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์
Latest posts by ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ (see all)