สพป.ยโสธร เขต 2 ประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วย คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งของศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 คณะที่ 17 ร่วมประเมินสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง เพื่อประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ณ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2