ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ เพื่อส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นแบบอย่างของสังคมในการสร้างความดี และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง