สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวศิริพร แทนทด ศึกษานิเทศก์ และนางสาวพัชราภรณ์ ชวนพันธุ์ นิติกร เข้าร่วมประชุมสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จและเงื่อนไขสำคัญของการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ใน ๕ หลักสูตร คือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอุดมศึกษา หลักสูตรกลุ่มทหารและตำรวจ หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และหลักสูตรโค้ช ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Cloud Meeting