เครือข่ายฯ มัธยมศึกษาพะเยา จัดบรรยายพิเศษเรื่องส่งเสริมการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

เครือข่ายฯ มัธยมศึกษาพะเยา จัดบรรยายพิเศษเรื่องการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เครือข่ายเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สพม.พะเยา จัดการบรรยายพิเศษการส่งเสริมการจัดการเรียนการการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิพนธ์  ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นวิทยากร บรรยายให้แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด สพม.พะเยา ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา

พร้อมกันนี้ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา และนายมานะ พิริยะพัฒนา ผู้อำนวยการ รร.พะเยาพิทยาคม กล่าวต้อนรับ

ในช่วงบ่าย ดร.นิพนธ์  ก้องเวหา เป็นประธานมอบเกียรติบัตร การประกวดสื่อ นวัตกรรมครู ประจำปีการศึกษา 2564 ของเครือข่ายเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สพม.พะเยา ทั้ง 2 สหวิทยาเขต ได้แก่ สหวิทยาเขตภูกามยาว และสหวิทยาเขตภูลังกา และกล่าวแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล รวมทั้งกล่าวชื่นชมคณะผู้บริหารเครือข่ายมัธยมศึกษาพะเยาที่เปิดโอกาสจัดเวทีให้ครูได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ สร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจแก่คณะครูเป็นอย่างยิ่ง