สพป.อุดรธานี เขต 2 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นสู่ความเป็นเลิศ จุดเน้นที่ 6 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนบ้านเชียงแหว

วันที่ 1 มีนาคม 2565  นายบูรพา  พรหมสิงห์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต้นแบบโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ โรงเรียนบ้านเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา ตามนโยบายจุดเน้นสู่ความเป็นเลิศ UD2GPDCA จุดเน้นที่ 6 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จำนวน  15  โรงเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านเชียงแหว ประเด็นหัวข้อการเสวนา เช่น เทคนิคการส่งเสริมสนับสนุนเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน การบริหารภาคีเครือข่าย  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด มีบรรยากาศการเรียนรู้ มีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จนบังเกิดความพึงพอใจ กับผู้ปกครอง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษามีในการร่วมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา แนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการสถานศึกษาเมื่อผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณราชการและแนวคิดการพัฒนาการศึกษาของประธานกลุ่มภาคีเครือข่าย ตามลำดับ