ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๒  มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วย  ว่าที่ร้อยโทศุภวัชร  ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายมหันต์ เวทไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายอัมพร พินะสา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม และนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษา จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑) เรื่องความปลอดภัย (MOE Safety Center) ๒) โรงเรียนคุณภาพ ๓) โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”  และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการด้วยการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกระดับ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต ๒ ในการนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด  ติดตามรับชมผ่านช่องทาง ต่าง ๆ ดังนี้ ๑. ๑) http://www.obectv.tv  ๒) http://www.youtube.com/obectvonline ๓) http://www.facebook.com/obectvonline