สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน NT , RT ผ่านระบบ ZOOM

นายฉลาด สาโยธา ผอ.ป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT : National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT : Reading Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบ ZOOM Meeting ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ครูผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวรายงาน นางพรณิชา บาร์เบอร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงรายละเอียด ซึ่งการประเมิน NT จะดำเนินการประเมินในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และการประเมิน RT จะดำเนินการประเมินในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕