สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายภัทรพล ชุมสาย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อรับทราบนโยบาย และการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (เรื่องความปลอดภัย , โรงเรียนคุณภาพ , โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”) โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น         เป็นประธาน