สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1/ 2565 

+++++วันที่ 1 มีนาคม 2565  นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสัญจร ณ โรงเรียนเกาะยาววิทยา อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมประชุม มีการจัดให้ประชุมผ่านระบบทางไกล ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา แจ้งข้อมูลข่าวสาร ติดตามการดำเนินงานต่างๆ ตลอดจนเพื่อพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการร่วมมือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตร ให้กับครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรและเข็มรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564

ได้แก่ นายนนทวัฒน์  ถิ่นสาคู (ผู้อำนวยการโรงเรียนรับแทน) และมอบโล่รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกกิจกรรมคุรุชนคนคุณธรรม ลำดับที่ 1-5 ได้แก่

1. นายเฉลิม  จันทร์พงศ์                       ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม

2. นางณัฐญาพร  เสวตานนท์                ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา

3. นายพรศักดิ์  ทวีรส                        ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม

4. นางสาวประภาพรรณ เพ็ชรประสมกูล   ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์

5. นายพีระพงศ์  สุขขี                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

เรวดี…ภาพ / ข่าว