สพม.สงขลา สตูล” เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้”

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล มอบหมายให้คณะนิเทศติดตามโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยการพัฒนาต้นแบบ ” เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้” ด้วยนวัตกรรมสู่ชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วยนางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล นายวีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางเปรมจิต กล่อมสุข และนางสาวชาคริยา ชายเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ เข้าติดตามการดำเนินการตามโครงการที่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ และโรงเรียนควนเนียงวิทยา ซึ่งคุณครูแกนนำที่ได้รับการพัฒนาการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ได้นำกระบวนการดังกล่าวเข้าสู่ห้องเรียน บูรณาการกับรายวิชา IS เพื่อสร้างทักษะการคิดของนักเรียน ทางโรงเรียนทุกโรงเรียนที่คณะนิเทศได้ติดตาม มีแนวทางในการจัดกิจกรรมต่อ ในปีการศึกษาถัดไป และจะมีกิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 21 โรงเรียน ในช่วงเดือนกรกฎาคม คงได้เห็น กระบวนการของครูสู่การพัฒนานักเรียน เพื่อสร้าง “นวัตกรรมเพื่อชุมชน “