ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น.  นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 10เพื่อสรุปผลติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 เรื่องหลัก ได้แก่ ความปลอดภัย โรงเรียนคุณภาพ โครงการพาน้องกลับมาเรียน และการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายนายพรชัย โพคันโย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ในนามประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่ตรวจราชการที่ 10 เป็นประธานการประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมพระใส  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด