โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย รับมอบอาคารอเนกประสงค์จากทีมคอบร้าโกลด์

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ที่โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  นายอนุวรรตน์  โหมดพริ้ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ รับมอบอาคารอเนกประสงค์ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance : HCA)  ในพื้นที่การฝึกร่วมผสมคอบบร้าโกลด์ 22 ที่ได้จัดสร้างให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย จากพลโทเกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้แทนกองทัพไทย และพลจัตวา Patrick  Ellis ผู้แทนกองทัพสหรัฐอเมริกา   โดยนางสาวสิณีณาฏ  อารีย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่    นางสมมาตร  มีแต้ม  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  นายไพศาล  ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม   พร้อมผู้บังคับการ ร.15 พัน 1  ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรคลองท่อม กำนันตำบลพรุดินนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอคลองท่อม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองชะมวง   และนางสาวนิภา  การประกอบ รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมเป็นเกียรติ

       ทั้งนี้ การฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ ภายใต้รหัส “CobraGold” เป็นการฝึกทางทหารระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกา เป็นการดำเนินความร่วมมือทางทหารในสภาวะปกติ ระหว่างมิตรประเทศและพันธมิตรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก การฝึกคอบร้าโกลด์ ในทุกปี กองทัพไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกาที่เข้าร่วมฝึกได้จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นการสนับสนุน การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่การฝึกฯ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และชุมชน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศ และประชาชนในพื้นที่โดยการฝึกดังกล่าว มีโครงการก่อสร้าง 6 โครงการ ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ จันทบุรี ระยอง  และกระบี่     มีการจัดกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและเหล่าทัพ ปฏิบัติงานร่วมกัน และโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย จังหวัดกระบี่ เป็นอีก 1 โรงเรียนที่ทีมคอบร้าโกลด์ ลงพื้นที่สร้างอาคารอเนกประสงค์ให้โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 30 วัน ก่อสร้างอาคารคอนกรีตขนาด 7.8 ม. * 27.32 ม. แบ่งภายในอาคารเป็น 3 ห้อง      มีประตูจำนวน 6 บาน หน้าต่าง 12 บาน เทพื้นคอนกรีตรอบทางเดินอาคาร และเดินไฟฟ้าภายในอาคาร ติดตั้งสวิทซ์ไฟ หลอดไฟพร้อมพัดลม พร้อมส่งมอบให้กับโรงเรียน

  ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  มีนักเรียน จำนวน  47  คน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 คน  มีนางสาวนิภา  การประกอบ ครู คศ.3 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย