สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา เพื่อให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรค และหาแนวทางการแก้ไข ตลอดจนให้การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาให้ครบทุกด้าน โดยมี ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวจริยา กรุณา นางสาวบุษกร ศรีชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนน้อมเกล้า ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2