สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเครือข่ายงานการวัดและประเมินผล โดยใช้โปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศ School Mis

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเครือข่ายงานการวัดและประเมินผล โดยใช้โปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศ School Mis เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ และทักษะในการใช้โปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศ School Mis เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศ School Mis ในการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา โดยมี นางรวิกานต์ โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานโปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศ School Mis โรงเรียนละ 1 คน เข้ารับการอบรม โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 3 มีนาคม 2565 ประกอบด้วย อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอยางชุมน้อย อำเภอวังหิน และอำเภอพยุห์ รวม 131 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม 2565 ประกอบด้วย อำเภอกันทรารมย์ อำเภอน้ำเกลี้ยง และอำเภอโนนคูณ รวม 127 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบก นางพรปวีณ์ ศิรวงศ์สกุล ครูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง นายธีรพงศ์ ศรีอรห์ ครูโรงเรียนบ้านคูบ///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว