รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุม eMENSCR จ.สงขลา


วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จุดที่ 4 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2565 ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมี นางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล (รองเลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบนโยบายการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่ โดยเฉพาะเขตพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างกัน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การทารศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญา โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการในการเขียนแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทต่าง ๆ และนโยบายที่สำคัญ การวิเคราะห์แบบ Value Chain เพื่อการจัดการศึกษา ลำดับความสำคัญของโครงการ ลำดับความจำเป็น โดยต้องมีการติดตามการรายงานผลเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของโครงการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการดำเนินการต่อไป

ขอขอบคุณ ข้อมูลและภาพ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน