สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ติดตามการประเมิน RT ชั้น ป. ๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา               นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT : Reading Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน (การอ่านออกเสียง , การอ่านรู้เรื่อง) ของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ติดตาม ณ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) และโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยมี นายสิทธิพงศ์ จารุทรัพย์สดใส และนางสาวอรุณี นิลสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ

นายมานพ คงเสนา  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมติดตามการวัดและประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT : Reading Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ณ โรงเรียนบ้านหนองมันปลาฯ , โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ , โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง และโรงเรียนบ้านแสลงพัน ในกลุ่มโรงเรียน ลำปลายมาศ ๑ และกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี นายภานุมาศ วงศ์คำ นายอำนาจ อินทรศร นางสาว   กนกกาญจน์ ฉวีวงศ์ และ นางวรดา อ้อมวิหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางจุฬาพร คำพิมูล และนางสาวสุมาลี กุงไธสง ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมติดตามการวัดและประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-2019)  ณ โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า และโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายจิรยศ จรดรัมย์ นายกมลศิลป์ มีตุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวนพภัสสร โกษากูล รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า ให้การต้อนรับ