สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมโครงการติดอาวุธทางปัญญาให้ชาติ เรียนภาษาหลักสูตรครูสมาร์ท

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมโครงการติดอาวุธทางปัญญาให้ชาติ เรียนภาษาหลักสูตรครูสมาร์ท เพื่อพัฒนา ส่งเสริมความรู้ของผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษให้เข้าใจหลักการและหลักธรรมชาติภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่เหมาะสมกับบริบทศตวรรษที่ 21 และเปิดโอกาสเพิ่มช่องทางให้กลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น โดยมี นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายธนพัฒน์ ศรีชนะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ผู้จัดทำโครงการ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดยโสธร วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2