ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ พบปะเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๔  มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พบปะเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จำนวน ๑๔ ราย ดังนี้ ๑) ร.ร.วัดดอนท่านา ๒) ร.ร.บ้านหนองขาหยั่ง ๓) ร.ร.บ้านปลายคลอง ๔) ร.ร.บ้านศรีเจริญทอง ๕) ร.ร.วัดโคกหัวข้าว ๖) ร.ร. บ้านธรรมรัตน์ใน ๗) ร.ร.วัดพงษาราม ๘) ร.ร.วัดหัวไทร ๙) ร.ร.บ้านแปลงไผ่ – ขุนคลัง ๑๐) ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๔๑ ๑๑) ร.ร.วัดนาน้อย ๑๒) ร.ร.วัดใหม่บางคล้า ๑๓) ร.ร.วัดหนองเค็ด ๑๔) ร.ร.วัดเสม็ดใต้ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒