พิธีจัดทำMOUบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ สพป.นครปฐม เขต1

วันที่ 4 มีนาคม 2565 ห้องประชุมพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1 ดร.กษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมลงนามในพิธีจัดทำMOUบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ สพป.นครปฐม เขต1 โดยมี ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้มีการศึกษา การวิจัย สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพด้ากนารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งการนิเทศติดตาม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยรูปแบบต่างๆ ร่วมกัน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

https://photos.app.goo.gl/wfzwzonsRG7CJiTUA

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1