ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ออกติดตามการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัด  พร้อมทั้งเป็นการติดตามโรงเรียนในโครงการ 4 โรงเรียน ดังนี้ โครงการโรงเรียนด้วยรักและห่วงใย ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว อำเภอสังคม, โรงเรียนบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ, โรงเรียนอาโอยาม่า 2 อำเภอโพธิ์ตาก และโครงการโรงเรียน กพด. โรงเรียนอาโอยาม่า 2 อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด